Občianske združenie Šušľavá mušľa  je neštátna mimovládna organizácia. Podporuje  a rozvíja aktivity na regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni v oblasti kultúrno-spoločenskej, umeleckej, vzdelávacej a pedagogickej. Svoju činnosť vyvíja od roku 2003 (stanovy boli zaregistrované ministerstvom vnútra 22.9.2003 pod č. VVS/1-900/90-22360). Jeho členmi sú aktívni umelci, pedagógovia a pracovníci v oblasti kultúry.

Kontakt
OZ Šušľavá mušľa
Tkáčska 6507/2
080 01 Prešov
info(at)suslavamusla.sk
Predseda OZ: doc. Mgr. art. Tatiana Pirníková, PhD.
tanapirnik(at)gmail.com
0905 163 524