Občianske združenie Šušľavá mušľa je neštátna mimovládna organizácia. Podporuje a rozvíja aktivity na regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni v oblasti kultúrno-spoločenskej, umeleckej, vzdelávacej a pedagogickej.

Základné smery činnosti OZ:

 1. príprava, tvorba, prezentácia polyestetických projektov,
 2. poradenstvo v oblasti hudobno-dramatickej, estetických, komunikačných aktivít (príprava na stredoškolské a vysokoškolské umelecké štúdium), konzultácie pre prácuv médiách, zdokonaľovanie komunikačných zručností,
 3. alternatívne možnosti pedagogickej praxe pre študentov aj učiteľov (zohľadňovanie interdisciplinárneho prístupu),
 4. tvorba scenárov, dramaturgická činnosť práce s umeleckým textom,
 5. účasť na prehliadkach, festivaloch v umeleckej oblasti,
 6. vytváranie platformy pre spoluprácu viacerých kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích inštitúcií,
 7. organizovanie prázdninových aktivít zameraných na detské umelecké činnosti (divadlo, hudba, pohyb práce s mikrofónom, výtvarné umenie),
 8. publikačná a edičná činnosť v umeleckej a vzdelávacej oblasti ,
 9. vzdelávacia činnosť v umeleckej oblasti.

živnostenské oprávnenie:

 1. Vyučovanie v odbore umenia – hudobná
 2. Vyučovanie v odbore umenia – výtvarná
 3. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti